Visitatie Masteropleidingen

Nederland moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals de IFOMPT heeft vastgelegd in de Educational Standard. Dit om ‘full member’ te blijven van de IFOMPT.

IFOMPT

De NVMT dient daarvoor, als vertegenwoordiger van Nederland, alle master opleidingen manuele therapie, één keer in de zes jaar te monitoren. De IFOMPT verwacht echter een rapportage terug elke drie jaar, over de veranderingen in onderwijsprogramma’s per drie jaar, alsook een rapportage wat de opleiding heeft gedaan met de feedback van de externe assessoren en de ‘Educational standard committee’. De eerste keer dat de monitoring plaatsvond was in het najaar 2012 met een rapportage in 2013. In 2016 is de half termijn rapportage naar IFOMPT afgerond.

NVAO

Het is niet de bedoeling de accreditatie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) te vervangen noch te overlappen, door monitoring van de NVMT. Daar waar het kwaliteitscriterium afdoende wordt gedekt door visitatie en accreditatie door de NVAO visitatie, wordt deze buiten beschouwing gelaten binnen het NVMT monitoring. Echter op alle punten van het Educational standard document en de aangegeven feedback in 2012 dient gerapporteerd te worden door de assessorens aan de NVMT. Deze rapporteert als MO, met begeleidend schrijven over het proces, weer naar de IFOMPT. Daar waar criteria voor de master opleidingen binnen het NVAO kader niet scherp zijn vastgesteld heeft de NVMT in samenspraak met het DEMP deze criteria aangescherpt, zodoende de kwaliteit van instroom van nieuwe leden in het CKR of het SKF te borgen.

Trefwoorden: