Informatie over verkorte of versnelde masters Manuele therapie

Om vanaf 1 januari 2025 geregistreerd te blijven als manueel therapeut moet een manueel therapeut in het bezit zijn van een masterdiploma, relevant voor het musculoskeletale domein. De NVMT heeft om informatie gevraagd over de verkorte of versnelde masteropleidingen manuele therapie Nederland.

Hogeschool Saxion

Naam verkorte master:
Master Musculoskeletaal, specifiek traject

Tijdsduur: 
3 jaar

Toelatingscriteria:  
Diploma Manuele therapie,    

Mogelijkheden voor vrijstellingen  
Ja (kijk voor de mogelijkheden op onze site)

Zijn er extra regelementen voor vrijstelling? 
Ja

Kosten voor aanvraag vrijstellingen
Ja

Dagen waarop de verkorte master wordt aangeboden: 
Maandag

Contactpersoon:
@: Arjan van der Salm

Aanvullende informatie:
De start van de Master is in februari
 

SOMT

Naam verkorte master:
Verkorte Master Manuele Therapie

Tijdsduur:  
2 jaar

Toelatingscriteria:   
Erkent diploma Manuele therapie

Mogelijkheden voor vrijstellingen
Geen. Het programma is ingericht op eerder verworven kennis en vaardigheden en duurt daarom een jaar korter dan de reguliere opleiding. In uitzonderlijke situatie worden aanvragen voor aanvullende vrijstellingen ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie o.b.v. aan te leveren bewijslast door de kandidaat.

Zijn er extra regelementen voor vrijstelling?  
nvt

Kosten voor aanvraag vrijstellingen:   
nvt

Dagen waarop de verkorte master wordt aangeboden:
1e jaar op woensdag en het 2e jaar op vrijdag en zaterdag (in totaal +/- 20 dagen per opleidingsjaar)

Contactpersoon:   
U kunt u richten tot de onderwijsondersteuning van SOMT

Aanvullende informatie:
Manueel therapeuten volgen samen met bekkenfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten gezamenlijk het eerste deel van de Verkorte Master. Dit gezamenlijke deel van de Verkorte Master duurt 1 jaar en start in september. Studenten bekwamen zich in de generieke mastercompetenties met betrekking tot Evidence-Based Practice, methodologie/statistiek, klinimetrie, klinisch redeneren en de ICF.  Deze nieuwe kennis en vaardigheden worden direct toegepast in klinische problemen en casuïstieken binnen uw eigen specialistische domein. Ook worden er vier lesdagen aangeboden waarin een update gegeven wordt van de state of the art binnen de richting.  
Het gespecialiseerde deel duurt 1 jaar en wordt integraal gevolgd in het afstudeerjaar van de reguliere, 3-jarige master manuele therapie van SOMT.

Hogeschool Utrecht – University of Applied Sciences

Naam verkorte master: 
Opleiding Master Fysiotherapie – flexibele opleiding

Tijdsduur:  
1,5-3 jaar. Dit is mede afhankelijk van het besluit van de examencommissie per individu. De opleiding is inmiddels flexibel ingericht. Dit betekent dat het plannen van een eigen studieroute en tempo mogelijk is. Voor specialisten die nu geregistreerd staan zonder master diploma is de studielast aanzienlijk lager. Of het sneller dan 3 jaar kan is aan het individu zelf. De student besluit zelf of hij bepaald onderwijs wel of niet volgt. Toetsen kunnen versneld worden aangeboden los van onderwijs.

Toelatingscriteria: 

Geregistreerd specialist zonder masterdiploma.

Mogelijkheden voor vrijstellingen: 
"1) Vrijstelling op aanvraag en ter beoordeling examencommissie o.b.v. aan te leveren bewijslast door de kandidaat. Vrijstelling alleen voor een deel van de toetsing bij een actuele en relevante master, bijvoorbeeld 15 EC bij master in ander specialisme. Geen vrijstelling voor afstudeereenheid.
 2) Daarnaast kan een student versnellen bij aantoonbare ervaring en/of scholing zonder master via leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling. afspraken hieromtrent worden vooraf gemaakt bij het intakegesprek met het hoofd van de opleiding."

Zijn er extra regelementen voor vrijstelling?  
Nee

Kosten voor aanvraag vrijstellingen:  
Na inschrijving kan het verzoek gedaan worden, geen extra kosten.

Dagen waarop de verkorte master wordt aangeboden:  
Maandag en vrijdag.

Contactpersoon:  
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met  is Marc van den Berg

Aanvullende informatie:
"Het te volgen generieke onderwijs vindt plaats op maandag en vrijdagen. Op maandag bij Kinderfysiotherapie en Geriatriefysiotherapie, op vrijdag bij Sportfysiotherapie, Orthopedisch manueel therapie en Psychosomatische fysiotherapie. Idealiter wordt het onderwijs gevolgd binnen manueel therapie. Afhankelijk van vrijstellingen en gekozen toetsprogramma wordt een individuele route en tijdpad bepaald. Fasering is ook mogelijk door het spreiden van modules over meerdere jaren."

De hogeschool Utrecht biedt twee master opleidingen aan waarbij de Master of Science titel verkregen kan worden die nodig is voor toegang tot registers.

1. Master Fysiotherapie: deze Master of Science opleiding heeft 5 specialisatie waarin afgestudeerd kan worden (Kinderfysiotherapie, Geriatriefysiotherapie, Sportfysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie en Psychosomatische Fysiotherapie). Deze deeltijd opleiding heeft een flexibele structuur.

2: Master Beweegzorg. De master Beweegzorg is bedoeld voor werkende fysiotherapeuten of oefentherapeuten die zich op generiek niveau willen verdiepen in het vakgebied. Vanuit een kritisch-analytisch en reflectieve houding verbeter je zorgverlening, leg je verbindingen met andere professionals en werk je aan innovaties in de beweegzorg. Deze opleiding heeft een flexibele structuur.

Hogeschool Rotterdam

Naam verkorte master:
Modulaire Express route (vanaf september 2018)

Tijdsduur:  
3 modules: 1,5 jaar module wetenschap;  1 jaar module management van zorg; 2 dagen module state of the art Low Back and Neck Pain

Toelatingscriteria: 
CKR geregistreerd manueel therapeut

Mogelijkheden voor vrijstellingen:  
Ja, op aanvraag en ter beoordeling examencommissie o.b.v. aan te leveren bewijslast door de kandidaat

Zijn er extra regelementen voor vrijstelling?  
Ja

Kosten voor aanvraag vrijstellingen:
Ja, indien de vrijstellingen door de examencommissie worden toegekend, wordt dit bedrag verrekend in de totaalsom.

Dagen waarop de verkorte master wordt aangeboden:  
Vrijdag

Contactpersoon 
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de heer: Karel Opraus

Aanvullende informatie:
De huidige ontwikkeling in het onderwijs geschiedt niet langer meer alleen door diploma-gerichte programma’s met een vastgestelde duur maar via flexibele cursorisch ingerichte trajecten gericht op het ontwikkelen van een portfolio met daarbij ruimte voor de student om de regie over zijn leerproces in eigen hand te nemen en te houden. De opzet van modulair onderwijs voor gespecialiseerde fysiotherapeuten die zich willen vermasteren door de afdeling Masters Fysiotherapie HR volgt deze ontwikkeling.
De modules waar geen vrijstelling voor is verkregen zijn tegelijkertijd maar ook los van elkaar te volgen. Toelating gekoppeld aan verplichte ‘state of the art’ cursus Low Back and Neck pain, motivatiebrief en oriënterend gesprek.

Kosten Wetenschap module: € 4.000,-
Kosten Management van Zorg module: € 1.500, -
Kosten ‘state of the art’ cursus € 375, -

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Naam verkorte master:
Er zijn verschillende flexibele trajecten te volgen afhankelijk van het profiel en voorkeuren van de fysiotherapeut. Het aanvragen van vrijstellingen of deelnemen aan leerwegonafhankelijke toetsen behoort tot de mogelijkheden. 

Tijdsduur:  
1-3 jaar

Toelatingscriteria: 
Gespecialiseerde specialist zonder masterdiploma

Mogelijkheden voor vrijstellingen:  
Ja, dit is in overleg met de coordinator. De besluitvorming vindt plaats door de examencommissie. 

Zijn er extra reglementen voor vrijstelling?  
Nee. 

Kosten voor aanvraag vrijstellingen:  
Geen, echter de student hoort wel ingeschreven te staan binnen onze opleiding. 

Dagen waarop de verkorte master wordt aangeboden:
Woensdag

Contactpersoon: 
Wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw: Suzan Mooren – van der Meer (suzan.mooren@han.nl

Master Musculoskeletale Revalidatie bij de HAN:
Nieuwe inzichten binnen fysiotherapie stapelen zich op. Als fysiotherapeut op masterniveau versta je de kunst de innovaties naar de praktijk te vertalen. Deze master is de enige in Nederland waar jij je op musculoskeletale basis verder kan ontwikkelen en verdiepen; en je kunt specialiseren in manueel therapie, sportfysiotherapie of orofaciaal therapie. De kennis pas je direct toe in de praktijk. Samenwerking met andere disciplines scherpt je visie. En je netwerk krijgt een boost, alleen al met de (inter)nationale conferenties, uitwisselingen en gastcolleges.

 

Breederode Hogeschool

Naam verkorte master: MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope (deeltijd)
Tijdsduur: 3 jaar
Toelatingscriteria: Diploma Manuele Therapie
Mogelijkheden voor vrijstellingen: Ja, op aanvraag en ter beoordeling door examencommissie
Zijn er extra reglementen voor vrijstelling? n.v.t.
Kosten voor aanvraag vrijstellingen: n.v.t.
Dagen waarop de verkorte master wordt aangeboden: Woensdag (middag en avond)
Contactpersoon: Erik Hazewindus 
Aanvullende informatie: Breederode biedt NVMT-leden aan om tegen tarief van € 7500,- de verkorte master te kunnen volgen. 
Omdat u meeloopt met het reguliere curriculum kunnen wij u garanderen dat de opleiding zeker start. Startdatum 2020 is woensdag 2 september.

 

Trefwoorden:

Bestuurslid portefeuille kwaliteit van de manuele therapie

Sandra Jorna Lakke
Sandra Jorna Lakke, SJorna@nvmt.nl