Impressie ALV NVMT 23 november 2020

27 nov 2020
Op 23 november jl. vond de ALV van de NVMT plaats. Dit keer volledig online. Leden konden de vergadering online bijwonen en vragen stellen via de chat. Het bestuur was in zijn geheel aanwezig op locatie en kon de verschillende onderwerpen van de vergadering toelichten. Er was vooraf aan de leden gevraagd om vragen over de verschillende agendapunten in te dienen, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Er was een ingekomen brief van dhr. Vossen en mevr. Spermon over masterdiploma’s en had dhr. Saedt enkele vragen voor de rondvraag. Er waren diverse vragen n.a.v. het advies aan de leden over de motie van wantrouwen tegen Henk Jansen tijdens de ALV van het KNGF en werd over dat onderwerp een motie van treurnis ingediend.

Online vergaderen

Een online vergadering heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat er een efficiënte wijze van vergaderen ontstaat. Vragen stellen via de chat, waarna een moderator deze doorgeeft aan de voorzitter, is een werkbare methode. Nadeel is het ontbreken van fysieke interactie, waardoor je als bestuur de interactie met de aanwezigen toch wel mist. Maar goed, in de gegeven omstandigheden is het een oplossing.

Agendapunten en vragen

De vergadering verliep vlot. Het bestuur gaf een toelichting op de jaarstukken 2019 en de plannen voor 2020, waarna deze vastgesteld werden. Bij de rondvraag kwam de vraag van dhr. Vossen en mevr. Spermon aan de orde. Deze betrof de gelijkstelling van het masterdiploma met de MSc-diploma’s. Alhoewel het bestuur hier geen directe invloed op heeft, zal het bestuur actie ondernemen waar dat mogelijk is, ook in samenwerking met het KNGF.

De vragen van dhr. Saedt werden eveneens uitgebreid beantwoord. Binnenkort zijn de vragen en antwoorden te vinden in het verslag van de ALV op onze website. Er werd ook uitgebreid stilgestaan bij de motie van wantrouwen jegens Henk Jansen. Het bestuur heeft hier via de voorzitter uitgebreid verantwoording over afgelegd en staat onverkort achter het advies dat is afgegeven over deze motie. Ook deze verantwoording is op onze website terug te vinden. De motie van treurnis voldeed niet aan de eisen die het NVMT-reglement aan moties stelt en kon om die reden niet in behandeling worden genomen. Met dit punt werd de vergadering afgerond.

Het bestuur

Trefwoorden: