Van de Voorzitter – ‘Waarom advies over een motie van wantrouwen?’

27 nov 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Vorige week is vlak voor de ALV van het KNGF door 65 individuele leden van het KNGF, vertegenwoordigd door Igor Tak, een motie van wantrouwen ingediend tegen KNGF-bestuurslid Henk Jansen. Direct na de indiening van de motie verstuurden een aantal beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s), waaronder de NVMT, een nieuwsflits waarin ze bij hun leden aandacht vroegen voor de motie en het advies gaven de motie te steunen.

Toelichting

Voor velen van jullie kwam de motie en de nieuwsflits zeer onverwacht. Dat de motie via de BI-nieuwsflitsen onder de aandacht werd gebracht leverde veel reacties op, met name op social media.

Zoals jullie in de nieuwsflits konden lezen, is de motie ingediend naar aanleiding van een opeenstapeling van redenen. Het is vooral belangrijk om te weten waarom wij als NVMT-bestuur, net als  de andere BI-besturen, hebben besloten jullie te adviseren om de motie te steunen. Op de ALV van de NVMT is dit uitvoerig toegelicht. Deze toelichting is hier terug te vinden. De reacties die we tijdens de ALV kregen leert mij als voorzitter dat bij dit soort ingrijpende ontwikkelingen meer toelichting en afstemming nodig is.

Beleid en verenigingsdemocratie

Het KNGF is een vereniging. Dit betekent dat leden het recht hebben om een uitspraak te doen over het gevoerde beleid. Zo werd bijvoorbeeld in juni, tijdens de ALV van het KNGF, een motie ingediend door Willem Langoor, ondersteund door een advies van het Consilium. De redenen hiervoor waren de belangrijke beleids- en strategische keuzes van het KNGF-bestuur over de inrichting van het praktijkregister nadat Zilveren Kruis begin 2019 had aangegeven per 2021 het Plusprogramma van het KNGF niet meer te ondersteunen. Het KNGF-bestuur had een aantal routes uitgedacht om te komen tot een oplossing voor het praktijkregister. De leden van het KNGF waren hier niet in betrokken en dus vroegen een aantal leden via een motie het bestuur om een ledenraadpleging. De uitkomst van de ledenraadpleging was dat 80% van de leden vóór samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) stemde en dat de andere voorgestelde trajecten veel minder ondersteund werden.

Bovenstaand is een mooi voorbeeld van verenigingsdemocratie en laat zien dat het indienen van een motie een uiterst middel is dat de leden kunnen inzetten om aandacht te vragen voor ontwikkelingen die hen zorgen baart.
Echter, in bovengenoemd voorbeeld reageerde Henk Jansen op social media met het volgende bericht: “Het bestuur van het KNGF was geen voorstander van die enquête, die is ons “opgedrongen” door het Consilium en een motie op de laatste ALV”. Dit bericht laat zien dat hij moeite heeft zijn eigen mening opzij te zetten voor het belang van de vereniging. Hij lijkt zich daarmee in te zetten voor de grote groep algemeen fysiotherapeuten en minder voor differentiatie (pluspraktijk of praktijkregister) en specialisatie: BI’s.

Dialoog in plaats van oppositie

Wij vinden het als NVMT-bestuur belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan. Gesprekken die moeizaam verlopen, uiten we daarom niet in het openbaar. Dit komt tenslotte samenwerking niet ten goede en voorkomt dat wat zakelijk is, persoonlijk wordt. Dit betekent echter niet dat alles altijd soepel verloopt. Dat is niet van het laatste jaar, maar al meerdere jaren het geval. De huidige situatie noopt ons er echter toe om deze nadere toelichting nu wel te geven.

Al  geruime  tijd ervaren de BI’s een moeizame samenwerking met KNGF-bestuurslid Henk Jansen. Dit ervaren de BI’s tijdens overleggen met het KNGF-bestuur. Regelmatig reageert Henk Jansen daarin zo fel dat dit ten koste gaat van de samenwerking met stakeholders. Het bericht op Facebook was voor meerdere BI’s, waaronder de NVMT, de druppel en heeft ons doen besluiten om de motie van wantrouwen te steunen. Ook in de ALV van het KNGF gaf Henk Jansen nogmaals aan eerst het tarief voor de algemene fysiotherapie aan te willen passen en dan pas te willen praten over differentiatie. En ook bij gesprekken over differentiatie wil hij éérst het tarief met stakeholders bespreken alvorens over andere zaken te praten.

Met deze toelichting vertrouwen wij erop dat we de zaak duidelijker hebben uitgelegd en dat jullie ook begrip hebben voor het feit dat we er tot nu toe bewust voor hebben gekozen om te proberen zaken met respect aan de vergadertafel op te lossen. Maar ergens houdt het een keer op.

Jullie hebben als leden uiteraard zelf een beslissing te nemen, dit kan voor of tegen de motie zijn, of een blanco stem als je geen besluit kunt nemen.

We hopen jullie met dit bericht iets beter te hebben geïnformeerd. Zijn er bij jullie resterende vragen, voel je dan altijd welkom deze aan ons voor te leggen.

Namens het bestuur van de NVMT,

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: