Bestuur strategie en organisatie

Het beleid van de NVMT wordt gedragen door de verschillende ‘pijlers’ van de NVMT waarbij steeds het belang van de leden en het vakgebied het uitgangspunt vormt:

Portefeuille

Binnen de portefeuille Bestuur – Strategie – Organisatie zijn verschillende activiteiten te onderscheiden. Aangezien de voorzitter eindverantwoordelijk is voor het bestuur en het functioneren ervan, zal een eerste taak zijn te zorgen voor een goede bestuurlijke afstemming van de verschillende portefeuilles onderling. Daarnaast ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede ondersteuningsstructuur van het bestuur, zodat de taken van de NVMT goed en adequaat worden uitgevoerd. Hieronder valt ook de ondersteuning die het KNGF in algemene zin verleent aan haar lidverenigingen.

Belangrijke taak is de strategische positionering en belangenbehartiging van de manueel therapeut in brede zin door relaties met externe stakeholders te onderhouden en te verbeteren waar nodig en mogelijk. Stakeholders, waaronder o.a. verzekeraars, KNGF, andere BI’s, en opleidingen inbegrepen.

Een goede samenwerking met de betreffende inhoudelijke portefeuillehouder en de portefeuillehouder communicatie is hierbij van groot belang.

Hiermee is direct de overlap c.q. samenhang met de andere portefeuilles aangegeven.

Ambities

De NVMT wil binnen de beroepsgroep en door externe stakeholders zoals het wetenschappelijk- en onderwijsveld, VWS en zorgverzekeraars een erkende en vooraanstaande (wetenschappelijke) vereniging zijn, die voor alle manueel therapeuten in Nederland toegankelijk is.

  • Onderhouden van relaties met stakeholders (stakeholder contacten) zoals KNGF, zorgverzekeraars, etc.
  • Internationale positie binnen IFOMPT en met de MO Delegate
  • Met procesbewaking, organisatie & ondersteuning
  • Door samenwerking BI’s met overlappende BP’s, te beginnen met de NVFK betreffende manuele therapie bij kinderen
  • Onderzoek naar positie van de manuele therapie Art 14 Wet BIG
  • Samenwerking met KRF NL en St. Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
  • Door het openstellen NVMT voor manueel therapeuten die geen KNGF-lid zijn
  • Door een positie van de manuele therapie op master niveau en met Advanced Clinical Practice

Trefwoorden:

Voorzitter NVMT

Gerard van der Wees
Gerard van der Wees, Voorzitter, Voorzitter@nvmt.nl